Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
DEFINICJE

Administrator/Sprzedawca/Usługodawca - Katarzyna Rupińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SWING KATARZYNA RUPIŃSKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7231608395, REGON: 200878423, adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Przemysłowa 24, 18-305 Szumowo, adres poczty elektronicznej: shop@swingfashion.pl

Klient - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Usługobiorca - 1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej.

Sklep Internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.swingfashion.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Usługobiorców/Klientów Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.swingfashion.pl

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Katarzyna Rupińska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą SWING KATARZYNA RUPIŃSKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7231608395, REGON: 200878423, adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Przemysłowa 24, 18-305 Szumowo, adres poczty elektronicznej: shop@swingfashion.pl

3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. CEL, ZAKRES I ZASADY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Cele przetwarzania danych zbieranych przez Administratora:

a) świadczenie usług oferowanych w Sklepie Internetowym, w szczególności Usługi Elektronicznej Konto;
b) świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter;
c) zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży;
d) korespondencja z Usługobiorcami/Klientami;
e) rozpatrywanie reklamacji;
f) realizacja przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości (m. in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT, wystawianie faktur);
g) marketing bezpośredni własnych produktów i usług Administratora;
h) tworzenie zestawień, analiz oraz statystyk dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego;
i) ustalenie, dochodzenie oraz obrona ewentualnych roszczeń.

2. Podstawa przetwarzania danych przez Administratora:

a) wyrażona przez Usługobiorcę/Klienta zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane przez Usługobiorcę zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) Umowa Sprzedaży lub działania podejmowane przez Usługobiorcę/Klienta zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
e) prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane Usługobiorców/Klientów:

a) dane osobowe podane przez Usługobiorcę/Klienta podczas korzystania z usług Sklepu Internetowego (np. podczas składania zamówienia, rejestracji Konta, zapisu do Newslettera) m. in.: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres dostawy (ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać także nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
b) dane uzyskane na podstawie aktywności Usługobiorcy/Klienta w Sklepie Internetowym, uzyskane z wykorzystaniem plików cookies i podobnych technologii (m. in. adres IP urządzenia).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta może być niezbędne do korzystania z niektórych usług Sklepu Internetowego (m. in. do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, rejestracji Konta, zapisu do Newslettera, złożenia reklamacji). Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym.

6. Skutek niepodania danych: niemożność skorzystania z niektórych usług Sklepu Internetowego, w szczególności brak możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdej chwili. Do momentu cofnięcia zgody przez Usługobiorcę/Klienta przetwarzanie danych pozostaje zgodne z prawem.

3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są przechowywane do momentu:
a) ustania obowiązku prawnego do ich przetwarzania;
b) ustania możliwości ustalania, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń;
c) cofnięcia przez Usługobiorcę/Klienta zgody na przetwarzanie danych.

Po wycofaniu przez Usługobiorcę/Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych, uprzednio podane dane osobowe są przetwarzane do momentu ustania obowiązku prawnego do ich przetwarzania lub do momentu ustania możliwości ustalania, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń.

4. PROFILOWANIE

Profilowanie polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące osobistych preferencji i zainteresowań, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą. Umożliwia ono Administratorowi dopasowanie oferty do zainteresowań i potrzeb Usługobiorców/Klientów.

Profilowanie, które może wywołać skutki prawne względem Usługobiorcy/Klienta lub wpłynąć na niego w podobnie istotny sposób jest dokonywane dopiero po uprzedniej zgodzie Usługobiorcy/ Klienta na profilowanie.

Zgoda na profilowanie może być cofnięta w każdej chwili. Do momentu cofnięcia zgody przez Usługobiorcę/Klienta przetwarzanie danych pozostaje zgodne z prawem.

5. UPRAWNIENIA USŁUGOBIORCY/KLIENTA

Usługobiorca/Klient ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania sprostowania i usunięcia tych danych;
c) żądania ograniczenia ich przetwarzania;
d) złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych, w szczególności sprzeciwu wobec profilowania;
e) przenoszenia danych.

Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej: shop@swingfashion.pl

Oprócz tego Klient/Usługobiorca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. PLIKI COOKIES

1. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Usługobiorcę/Klienta. Podczas wizyty Usługobiorcy/Klienta w Sklepie Internetowym mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące wizyty, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, identyfikatora Usługobiorcy/Klienta.
2. Pliki typu cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Usługobiorca/Klient korzysta ze Sklepu Internetowego. Umożliwiają one:
1) utrzymanie sesji Usługobiorcy/Klienta (po zalogowaniu), dzięki czemu nie ma konieczności logowania na każdej podstronie Sklepu Internetowego;
2) dostosowanie i optymalizację Sklepu Internetowego do potrzeb Usługobiorców/Klientów;
3) tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego;
4) personalizacji przekazów marketingowych;
5) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu Internetowego.

3. W Sklepie Internetowym wykorzystywane są zarówno cookies „sesyjne”, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies „trwałe”, pozostające na urządzeniu Usługobiorcy/Klienta przez określony czas w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

4. Google Analytics wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia Sklepowi Internetowemu przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy te osoby przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Usługobiorca/Klient może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

5. Google AdWords wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia Sklepowi Internetowemu oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci Adwords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy te osoby przetwarzają takie informacje w imieniu Google.


6. Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie Internetowym za zgodą Usługobiorcy/Klienta.

7. W przypadku, gdy Usługobiorca/Klient nie wyraża zgody na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową:
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=0
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html.

8. Ograniczenie stosowania plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Sklepu Internetowego.


7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Możliwi odbiorcy danych osobowych Usługobiorcy/Klienta:
a) podmiot realizujący dostawę towarów;
b) dostawca płatności;
c) zewnętrzny hostingodawca;
d) podmiot wspomagający optymalizację Sklepu Internetowego;
e) dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności;
f) podmiot zapewniający system mailingowy;
g) dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu Internetowego;
h) osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające jego bieżącą działalność;
i) podmiot zapewniający usługi marketingowe;
j) podmiot zapewniający usługi statystyczne;
k) odpowiednie organy publiczne, w zakresie w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Jak wynika z poprzedniego punktu, dane osobowe Usługobiorcy/Klienta mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony tych danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę prywatności

9. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
1) szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy/Klienta;
2) certyfikat SSL na stronach Sklepu Internetowego, na których podawane są dane Klientów;
3) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
4) dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką Prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko tego Sklepu Internetowego.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności z ważnych przyczyn, to jest w szczególności:
1) zmiana obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną;
2) zmiana warunków technologicznych funkcjonowania Sklepu Internetowego.

3. Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych można kierować na adres Swing Katarzyna Rupińska, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa lub na adres mailowy: shop@swingfashion.pl

Newsletter
Podaj swój adres e-mail i otrzymaj -10% na pierwsze zakupy!
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium